Αρχική Σελίδα » Πολιτική Cookies

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματά σας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με αυτά.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ανώνυμη εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με την επωνυμία «COMET ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΜΗΤΗΣ ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Ελευθερίας 29 (Αμφιθέας), με αρ. ΓΕΜΗ 154433401000 και ΑΦΜ 801224750, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά (στο εξής «COMET COURIER»).

Η COMET COURIER είναι εφοδιασμένη με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία Γενική Άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με αριθ. μητρώου 20-047.

Συγκεκριμένα, με την παρούσα, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη φύση και το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους χρόνους διαγραφής τους και τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ΓΚΠΔ).

 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται (α) από τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου, (β) από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και (γ) από τις οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, και σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διαστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω.

 1. Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα είναι πληροφορίες ή συνδυασμός πληροφοριών που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην αναγνώριση και ταυτοποίηση ενός προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας, καθώς και τα cookies (βλ. παρακάτω).

 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Εκτελών την Επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας  που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου της Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό και σύμφωνα με τις εντολές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και δεν λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με τα μέσα και το σκοπό της επεξεργασίας, αλλά συμμορφώνεται με το πλαίσιο προστασίας που θέτει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

 

Τρίτος θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η εταιρεία μας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περίπτωσης, ενδέχεται να ενεργεί άλλοτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και άλλοτε ως εκτελών την επεξεργασία. Συγκεκριμένα:

 • Όταν καθορίζει η ίδια το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται (πχ στις σχέσεις με τους εργαζομένους της, στον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων επικοινωνίας των πελατών της ή στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας της) τότε ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 του ΓΚΠΔ.
 • Όταν λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών προς τον πελάτη προσφέροντας υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και έτσι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του πελάτη της, τότε θεωρείται ως εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ΓΚΠΔ, ενώ ο πελάτης της θεωρείται υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μας δεσμεύεται απέναντι στον πελάτη της-Υπεύθυνο Επεξεργασίας, να λάβει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.

 

 

 

 1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

 

Eπεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το ποιες υπηρεσίες μας χρησιμοποιείτε και απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Κατά την αποστολή και παράδοση ταχυδρομικού αντικειμένου

 

Λαμβάνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς, τόσο του αποστολέα, όσο του παραλήπτη της ταχυδρομικής υπηρεσίας (π.χ. σημειώσεις, σχόλια, βάρος και τεμάχια της παραγγελίας, τρόπος πληρωμής κλπ.) και συγκεκριμένα:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, Διεύθυνση/Έδρα, ΤΚ, Επάγγελμα/Δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Εmail, Υπογραφή (και με ψηφιακά μέσα), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (στις περιπτώσεις που ως τρόπος πληρωμής χρησιμοποιείται η αντικαταβολή), στοιχεία που αφορούν την παρακολούθηση (tracking) της παραγγελίας

Τα ανωτέρω δεδομένα σας ενδέχεται να συλλέγονται από και από τρίτους (δηλαδή χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων επεξεργασίας-παραληπτών), δεδομένου ότι στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, η COMET COURIER λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί.

 

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας

 

Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο (απευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της υπηρεσίας «live chat» της ιστοσελίδας μας, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε σε πραγματικό χρόνο με κάποιο εκπρόσωπό μας), συλλέγουμε τα εξής δεδομένα σας:

 

Όνοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Email

 

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχόλια, παράπονα και ερωτήματά σας, και να σας παρέχουμε επαρκή ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τα ως άνω στοιχεία διατηρούνται στην περίπτωση που επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο επίλυσης κάποιας διαφοράς ή αναφορικά με απορίες, σχόλια και παρατηρήσεις που μας έχετε απευθύνει.

 

Όταν κάνετε Subscribe

 

Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις, μας παρέχετε και συλλέγουμε τα εξής δεδομένα σας:

 

Όνοματεπώνυμο, Email

 

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, προκειμένου να μπορέσουμε να σας ενημερώνουμε τακτικά για τα νέα, τις υπηρεσίες και προσφορές μας. Μέσω της επιλογής «unsubscribe», μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να μην λαμβάνετε πλέον τις ως άνω ενημερώσεις.

Όταν εγγράφεστε ως μέλος

 

Όταν εγγράφεστε ως μέλος και δημιουργείτε προφίλ μέσω της ιστοσελίδας μας (δηλαδή όταν κάνετε Sign Up), μας παρέχετε και συλλέγουμε τα εξής δεδομένα σας:

 

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία, Τηλέφωνο, Email, Όνομα χρήστη (Username), Διεύθυνση/Έδρα, ΤΚ, ΑΦΜ, ΔΟΥ

 

Όταν μεταφέρεστε από τη σελίδα μας σε άλλο ιστότοπο μέσω διασυνδέσεων

 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει διασυνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Όταν κάνετε κλικ σε μια τέτοια διασύνδεση προς οποιονδήποτε σύνδεσμο, θα πρέπει να έχετε υπ' όψιν ότι αυτοί διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ελέγξετε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

 

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας

 

Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συγκεντρώνονται αυτόματα πληροφορίες, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:

 

• ρυθμίσεις γλώσσας, διεύθυνση IP, τοποθεσία, ρυθμίσεις συσκευής, λειτουργικό σύστημα της συσκευής, στοιχεία δραστηριότητας, ώρα χρήσης, URL ανακατεύθυνσης, αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το αποτέλεσμα και το ιστορικό της περιήγησης, καθώς και το είδος των δεδομένων που είδατε.

 

• εικονοστοιχεία “pixel tags” (ετικέτες pixel, web beacons, GIF ή παρόμοια εργαλεία) που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου χρήσης μιας ιστοσελίδας και τη στατιστική αύξηση των ποσοστών απόκρισης. Τα pixel tags μας επιτρέπουν τη μέτρηση των χρηστών που επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δευτερεύουσες σελίδες ενός ιστότοπου και συμβάλλει στον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

 

• δεδομένα που συλλέγονται με τεχνολογίες e-tracker, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπο και δεν ενοποιούνται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή και σαφή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου.

 

Εάν θέλετε να περιηγηθείτε ανώνυμα, πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας.

 

 

 

 1. Πολιτική Cookies

 

Οι διατάξεις («cookies») είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα που τυχόν συλλέγονται από τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν θα συγκεντρωθούν μαζί με προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies, με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης της μεταξύ μας επικοινωνίας στο διαδίκτυο:

Απαραίτητα cookies: Τα απαραίτητα cookies παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν διάφορες λειτουργίες.

Cookies απόδοσης: Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Έτσι, συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητα των ιστοχώρων και στην εξεύρεση των προγραμμάτων και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες. Χρησιμοποιούμε τα cookies απόδοσης προκειμένου (i) να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός μας τόπος και (ii) να αξιολογήσουμε τη μη προσωποποιημένη συμπεριφορά των χρηστών, με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας.

 

Google analytics: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «Google Analytics» προκειμένου να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την παρούσα ιστοσελίδα. Για τον σκοπό αυτό, η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως είναι η ώρα και η συχνότητα της επίσκεψης, καθώς και η πηγή που οδήγησε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση.

 

 1. Ανήλικοι

 

Τόσο η παρούσα ιστοσελίδα όσο και οι υπηρεσίες μας εν γένει, προορίζονται για χρήση μόνο από ενηλίκους χρήστες.

Επισκέπτες/χρήστες της παρούσας ιστοσελίδα που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί αποδεδειγμένα προς την εταιρεία μας, όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχουν τυχόν συλλεχθεί, θα διαγράφονται άμεσα. 

 

Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα ιστοσελίδα.         

 

 1. Aποδέκτες των δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και να μη διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών μας. Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

(α) το απολύτως απαραίτητο προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας,

(β) οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας (πχ ασφαλιστικές εταιρείες στις περιπτώσεις που έχετε επιλέξει την ασφάλιση του προς μεταφορά προϊόντος)· οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την COMET COURIER να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

(γ) τρίτοι εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της ταχυδρομικής/ταχυμεταφορικής υπηρεσίας, και

(δ) δημόσιες ή δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή:  έχουμε την υποχρέωση να αποκαλύπτουμε δεδομένα στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

 

Διαβίβαση Δεδομένων προς τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο ταχυμεταφορικής σύμβασης και απαιτείται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αποστολέα και πραγματοποιείται με συνεργαζόμενες διεθνείς εταιρείες ταχυμεταφορών, με τις οποίες συμβαλλόμαστε και δεσμεύονται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας και αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Παροχή υπηρεσιών με βάση τη μεταξύ μας σύμβαση: συλλέγουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να παρέχουμε με το βέλτιστο τρόπο τις ταχυδρομικές/ταχυμεταφορικές μας υπηρεσίες (ενδεικτικά: ταυτοποίηση παραλήπτη και αποστολέα, παρακολούθηση ταχυμεταφοράς κλπ.).

 

Άλλες επικοινωνίες: μπορεί να υπάρξουν φορές που θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Ενδεικτικά, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που διοργανώνουμε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας, καθώς και για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.

 

Ενημέρωση για δράσεις, εκδηλώσεις και προγράμματα: καταχωρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέες δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να αρνηθείτε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, είτε μέσω της επιλογής «unsubscribe», είτε μέσω αποστολής μηνύματος στο Εmail info@cometcourier.gr

 

Δημιουργία λογαριασμού μέλους: Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο της COMET COURIER (www.cometcourier.gr). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, για το λόγο αυτό θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

                                         

Ασφάλεια, εντοπισμός και πρόληψη απάτης: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για την αξιολόγηση κινδύνων και για σκοπούς ασφάλειας, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας χρηστών.

 

Νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες σας (i) για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, (ii) για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση, (iii) για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και (iv) για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των εργαζομένων μας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

 

Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας: ορισμένα δεδομένα συλλέγονταιμε σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λειτουργίας της ιστοσελίδας μας σε όλες τις συσκευές σας, ή με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

 

 

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και ο σκοπός της συλλογής είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί. Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής:

 • τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβατική σχέση που έχει καταρτισθεί ανάμεσά μας (π.χ. ταχυδρομική / ταχυμεταφορική σύμβασης ή σύμβαση εργασίας),

 

 • διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων μας, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά σας δικαιώματα: στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, στην έδρα μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής και απεικόνισης της ώρας και του σημείου διεύθυνσης παραλαβής ή παράδοσης, (π.χ. φωτογραφίες και πρόσθετα στοιχεία προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή παράδοσης),

 

 • όπου έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας, και

 

 • όπου έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υποχρέωση από τη φορολογική νομοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ, κλπ).

                                 

 

 1. Ασφάλεια των δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα, εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα συστήματα για την προστασία πληροφοριών, εφαρμόζουμε τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας και  διενεργούμε τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για την διαπίστωση της ασφάλειας των πληροφοριών. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, με στόχο την ασφαλέστερη τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, στο πλαίσιο της εργασίας του και πάντοτε ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας.        

 

Το  site μας έχει εγκατεστημένο SSL  πιστοποιητικό για την κρυπτογράφηση και ασφαλή διαχείριση  των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων περιήγησης.

 

 1. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο διάστημα κρίνουμε απαραίτητο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, να λύνουμε διαφορές με διάφορα μέρη και για ό,τι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της εμπορικής μας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα:

 • όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως πελάτες, τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και ως την ολοκλήρωση των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, και σε κάθε περίπτωση μέχρι τρία (3) χρόνια από την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας, είτε είστε ιδιώτης (φυσικό πρόσωπο) είτε είστε εταιρεία (νομικό πρόσωπο)·
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας και τη διαχείριση-απάντηση σε αυτό·
 • όταν έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ενημερώσεις (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται έως ότου επιλέξετε να διαγραφείτε από το newsletter μέσω της επιλογής «unsubscribe»·
 • ενδέχεται κάποια προσωπικά σας δεδομένα να διατηρηθούν για τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της, καθώς και για να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα δικαιώματά της (για παράδειγμα, για να προβάλει αξιώσεις ενώπιον των Δικαστηρίων). Στην περίπτωση που υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης των δεδομένων σας, αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

 

 

 1. Τα δικαιώματά σας

 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας αφορούν και έχουμε αποθηκεύσει. Επιπροσθέτως, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται

 

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων: έχετε το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων στην βάση δεδομένων που τηρούμε

 

Δικαίωμα στη λήθη: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων

 

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 

Δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε επεξεργάσιμη μορφή

Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή:

έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή σε οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ. Η εποπτεύουσα αρχή για την COMET COURIER είναι η:

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή απευθείας μαζί μας.

 

 1. Επικοινωνία

 

Εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

 • μέσω της αποστολής email στo info@cometcourier.gr
 • μέσω τηλεφώνου, καλώντας μας στο +30 211 190 1630
 • μέσω της ιστοσελίδας μας www.cometcourier.gr, είτε υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, είτε κάνοντας χρήση της υπηρεσίας “live chat”

 

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση ή διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων, παρά την εκ μέρους μας τήρηση όλων των ευλόγων μέτρων ασφαλείας, θα ενημερωθείτε σε διάστημα 72 ωρών από την στιγμή που αυτή θα γίνει αντιληπτή. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα ενημερωθεί και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ορίζεται από τον  ΓΚΠΔ.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική, ανάλογα με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική. Σε περίπτωση που επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν άμεσα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

Η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.